1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: thông tin quý khách được hiển thị trong thông tin đơn hàng, các phiếu giao – nhận hàng và thông tin liên lạc khi có các hoạt động hoặc chương trình liên quan đến Quý khách hàng như sự kiện tri ấn, ra mắt các sản phẩm mới hoặc các thông tin khuyến mại.
2- Phạm vi sử dụng thông tin: chỉ sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp trong các hoạt động kinh doanh nội bộ công ty.
3- Thời gian lưu trữ thông tin: lưu trữ thông tin trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh hoặc cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ thông tin khỏi hệ thống.
4- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: cam kết bảo mật thông tin khách hàng; không sử dụng vào những mục đích mà khách hàng không cho phép; không buôn bán hoặc chuyển giao cho những đơn vị khác.